ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Test angielskie czasy - Present Perfect

test Jest to test sprawdzający znajomość czasu gramatycznego Present Perfect. Zawiera on pytania z zakresu użycia czasu w zdaniach twierdzących, przeczeniach oraz pytaniach. Test układany jest przez nauczyciela języka angielskiego!
7
11
Loader Ładuję treść

Cechą charakterystyczną czasu Present Perfect jest czasownik posiłkowy "have / has", za pomocą którego tworzy się pytanie oraz przeczenie. Czasownik główny przybiera formę imiesłowu biernego. Imiesłów bierny czasowników regularnych tworzy się przy pomocy końcówki '-ed', np:

I have watched the film.

Znaczeniem, które wyraża, czas Present Perfect obejmuje zarówno przeszłość jak i teraźniejszość. Stanowi on niejako połączenie pomiędzy obydwoma formami, gdyż wyrażając czynność dokonaną podkreśla jej skutek w teraźniejszości.

Czas Present Perfect stosowany jest do wyrażenia:

- czynności dopiero co zakończonej, której skutki trwają lub są zauważalne (przysłówek 'just - właśnie' często wykorzystywany jest w tym użyciu czasu Present Perfect)

-czynności zakończonej, której czas dokonania nie jest określony, gdyż istotny jest sam fakt, iż dana czynność została wykonana - czynności dokonanej w czasie przeszłym - nieokreślonym - której skutki nadal trwają lub są zauważalne

Stosując przysłówki 'already - już' lub 'yet - już, jeszcze' można określić czy dana czynność została dokonana z pewnym skutkiem do chwili obecnej. Przysłówek 'already' stosowany jest w pytaniach i twierdzeniach, zaś przysłówek 'yet' występuje w pytaniach i przeczeniach.

- czynności dokonanej w nadal trwającym okresie czasowym Jeżeli jednak czynność dokonana wykonywana jest rutynowo w określonym czasie, wówczas należy użyć czasu Past Simple Okresem czasowym może być także etap całego życia.

- czynności nadal wykonywanej od ściśle określanego momentu w przeszłości lub czynności wykonywanej przez określoną długość czasu aż do chwili obecnej. W tym znaczeniu czas Present Perfect występuje z przyimkami 'for - przez, od (jakiegoś czasu) - określa jak długo'; since - od - określa od kiedy'

Używając czasu Present Perfect oraz przyimków 'for' lub 'since' można wyrazić czynność dosłownie trwającą od przeszłości do chwili obecnej. Jednakże dosłowną ciągłość takiej czynności najczęściej wyraża się przy użyciu czasu Present Perfect Continuous. Present Perfect, natomiast, częściej wyraża czynność wykonywaną z pewną regularnością.

! Należy pamiętać, iż pytając o długość trwania czynności od czasu przeszłego do chwili obecnej używa się Present Perfect nie Present Simple !«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie