ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Test gramatyka angielska - Tryb warunkowy I

test Jest to test sprawdzający znajomość pierwszego trybu warunkowego w języku angielskim. Zawiera on pytania z zakresu użycia w zdaniach twierdzących, przeczeniach oraz pytaniach. Test skonstruowany przez nauczyciela języka angielskiego!
11
14
Loader Ładuję treść

Zdanie warunkowe pierwszego trybu odnosi się do czasu teraźniejszego lub przyszłego. Warunek wprowadzony po spójniku 'if' - 'jeżeli' zakłada, iż określona czynność możliwa jest do wykonania. Zdanie warunkowe składa się ze zdania podrzędnego wprowadzającego warunek oraz zdania nadrzędnego, które określa skutek, jaki nastąpi po spełnieniu tego warunku. W zdaniu podrzędnym po spójniku 'if' stosuje się czas Present Simple, nie zaś czas przyszły jak w języku polskim. W zdaniu nadrzędnym wyrażającym skutek występuje czas Future Simple, np. If Steve gets the job, he will be sad.

Kolejność zdania podrzędnego i nadrzędnego jest dowolna, jednakże należy pamiętać, iż jeżeli zdanie warunkowe poprzedza zdanie wynikowe na ogół są one oddzielone przecinkiem, np. If he gets up early, he won't be late for school.

Zdania warunkowe mogą występować z czasownikami modalnymi, które zastępują wyrażenie w czasie przyszłym w zdaniu nadrzędnym, np. If they hope to win, they must score another goal.

Zdania warunkowe pierwszego trybu mogą również służyć do wyrażenia czynności powtarzającej się regularnie jako skutek obowiązujących prawideł. W zdaniu nadrzędnym - wynikowym występuje wówczas Present Simple zamiast Future Simple, np. Cats purr if you stroke their fur.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie